1. Järjestäjä
Kiilto Oy
PL 250, 33101 Tampere
Puhelin (vaihde): Puh. 0207 710 100 (arkisin 8-16)
Sähköposti: Kilpailut.kii@kiilto.com

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat yksityishenkilöt, lukuun ottamatta järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Myöskään Kontaktin tuottamiseen osallistuneiden alihankkijoiden työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa 7.12.2016 ja päättyy 31.1.2017.

4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan osoitteessa www.kiilto.com/yhteystiedot/yhteydenotto/kontakti täyttämällä Kontakti-asiakaslehden palautelomake. Arvontaan osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat osallistumisaikana täyttäneet palautelomakkeen ja ilmoittaneet osallistuvansa arvontaan. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

5. Palkinto
Arvonnan palkintona on kymmenen kappaletta kahden hengen leffalippupakettia Finnkinoon. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

6. Arvonnat
Palkinto arvotaan heti osallistumisajan päätyttyä ja voitosta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan suorittaa järjestäjä. Järjestäjä voi ilmoittaa voittajan nimen kotisivullaan.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Palkinto on lunastettava 31.2.2017 mennessä.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnosta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vahingonkorvausvastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Edellä sanottu ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä arvonnan sääntöjä.


Rekisteriseloste

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA
marraskuu 2016

1. Rekisterinpitäjä
Kiilto Oy
PL 250
33101 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitaa
Kiilto Oy
Outi Jalo
PL 250
33101 Tampere
puh. 0207 710 100

3. Rekisterin nimi
Kontakti-arvontaan osallistujien rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena toteuttaa arvonta ja luovuttaa palkintovoitto.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä, säännönmukaisesta tietolähteestä ja rekisterin tietosisällöstä
Rekisteri sisältää Kontakti-arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja, jotka on kerätty internetin kautta henkilöiltä itseltään. Henkilörekisteriin tallennetaan tiedot, jotka henkilö täyttää palautelomakkeeseen arvontaan osallistumisen yhteydessä. Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat lomakkeella kerätyt tiedot: palaute, vastaajan nimi, työtehtävä, yritys, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.

6. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2. mainittuun numeroon tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Arvontaan osallistuvien tietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.