09.10.2008

Kontakti 2/2008 – Kiilto Oy:n asiakaslehti