14.06.2012

Kontakti 2012 – Kiilto Oy:n asiakaslehti