01.09.2009

Kontakti 2009 – Kiilto Oy:n asiakaslehti