01.05.2007

Kontakti 2007 – Kiilto Oy:n asiakaslehti