06.02.2008

Kontakti 1/2008 – Kiilto Oy:n asiakaslehti